Статут                                                         СТАТУТ
                              ШКІЛЬНОГО  КЛУБУ  ПІДПРИЄМНИЦТВА
                                         
           «ЕКВАТОР»
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Назва клубу:
Повна – Шкільний  клуб  підприємництва "ЕКВАТОР".
Скорочена - "ЕКВАТОР".
1.2.
  Місце  знаходження м.Луцьк, вул. С.Ковалевської, 56.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1.
  Метою діяльності  клубу є: формування в учнів підприємницьких здібностей,  практичне застосування набутих знань учнів на уроках економіки; обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів пов’язаних із розвитком професійної активності.
2.2.  Предметом діяльності клубу є:
- проведення, семінарів, конференцій, аукціонів, ярмарків, рольових ігор;
- створення презентацій, проектів;
- здійснення  екскурсій  на  підприємства.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВА КЛУБУ
3.1.  Учасники керується у своїй діяльності складеним  планом.
3.2.  Для виконання статутних завдань  Клуб має право:
3.2.1. Залучати учнів 3 – 11 класів школи до співпраці;
3.2.2. Здійснювати спільну наукову  та  соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами.
3.2.3.
 Користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
4.1.
 Учасниками клубу є учні 10-Б та 11-В класів школи, які є громадянами України.
4.2. Кожний з учасників Клубу має право:
- брати участь у всіх видах діяльності та вносити власні пропозиції;
- одержувати інформацію про діяльність Клубу;
- бути активним та ініціативним у проведенні заходів;
- отримувати заохочувальні призи, грамоти, цінні  подарунки.
4.3. Учасники Клубу зобов'язані:
  виконувати рішення учасників та інших виконавчих органів Клубу;
    виконувати свої зобов'язання перед Клубом;
    надавати  інформацію, необхідну для вирішення окремих питань  діяльності;
    сприяти здійсненню Клубу своєї діяльності.
4.4.  Учасник може вийти зі складу за згодою  інших учасників  Клубу.
5.  КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА КЛУБА
5.1. Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та цим Статутом.
5.2. Керівними органами  є Загальні збори, керівною особою – голова Клубу.
5.3. Вищим керівним органом  є Загальні збори членів клубу.
Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів.
Рішення про прийняття Статуту, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах членів клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів Клубу.
Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами Клубу.
5.4. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності Клубу.
 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Діяльність може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.
Клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.
7.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
Зміни та доповнення до Статуту Клубу затверджуються Загальними зборами.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від  кількості  членів  Клубу.

Немає коментарів:

Дописати коментар